קופה 8625,אקסלנס גמל קסם מדדים קידוד: 513026484-00000000000685-8625-000 חודש,אוגוסט תשואה לאפיקים ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוגוסט 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים מזומנים ושווי מזומנים, 0.00%, 6.73% אגרות חוב ממשלתיות, 0.31%, 38.71% תעודות חוב מסחריות סחירות, 0.00%, 0.00% תעודות חוב מסחריות לא סחירות, 0.00%, 0.00% אגרות חוב קונצרניות סחירות, -0.05%, 11.29% אגרות חוב קונצרניות לא סחירות, 0.00%, 0.00% מניות, -0.42%, 6.21% תעודות סל, -0.64%, 36.75% קרנות נאמנות, 0.00%, 0.00% קרנות השקעה, 0.00%, 0.00% כתבי אופציה, 0.00%, 0.00% חוזים עתידיים, 0.00%, 0.00% אופציות, -0.06%, -0.01% מוצרים מובנים, 0.00%, 0.00% הלוואות, 0.00%, 0.00% פיקדונות (שאינם מובנים), 0.00%, 0.00% חברות מוחזקות, 0.00%, 0.00% נדל"ן, 0.00%, 0.00% השקעות אחרות, 0.08%, 0.33% תשואה , -0.78%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוגוסט 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים בארץ, -0.79%, 97.37% נכסים בחול, 0.01%, 2.63% תשואה , -0.78%,100.0% ,פרוט תרומת אפיקי ההשקעה לתרומה הכוללת ,אוגוסט 2015 אפיק,תרומה לתשואה,שיעור מסך הנכסים נכסים סחירים ונזילים, -0.85%, 100.00% נכסים לא סחירים, 0.07%, 0.00% תשואה , -0.78%,100.0%