בית השקעות אקסלנס
הדפסה

תשואות קרנות ההשתלמות שלנו
נכון ל: 07/2019
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2018תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס השתלמות לטווח קצר
686
6.91%-0.41%4.08%4.93%4.48%3.99%
Chart.
5,321,525
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
1190
6.54%-0.77%4.02%4.16%3.79%4.01%
Chart.
436,757
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
716
6.12%-0.88%4.99%2.72%2.67%2.28%
Chart.
630,776
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1100
6.21%-0.27%4.46%3.56%3.30%2.68%
Chart.
2,764,871
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
715
0.39%0.05%0.41%0.23%1.17%1.62%
Chart.
185,398
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
8628
6.88%-2.16%4.01%3.37%(2)(3)
Chart.
112,069
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
8629
7.89%-2.80%3.96%3.88%(2)(3)
Chart.
510,778
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
8630
12.90%-5.50%3.48%7.92%(2)(3)
Chart.
184,052
אקסלנס השתלמות כללי
964
7.74%-1.20%4.36%5.36%4.93%4.10%
Chart.
4,219,830
אקסלנס השתלמות מניות
968
12.96%-5.30%3.18%9.14%7.34%9.57%
Chart.
320,579
אקסלנס השתלמות הלכה
9528
7.53%במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
46,231

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/19-07/19; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 08/18-07/19; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 08/16-07/19; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 08/14-07/19; 
סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 08/14-07/19 . 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2019 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".