בית השקעות אקסלנס
הדפסה
 

דיווח שוטף

להלן טבלה המפרטת את הנתונים אותם הינכם נדרשים להזין בעת דיווח ההפקדות השוטפות לעובדיכם.

פרטים בגין ההפקדה פרטים לגבי כל עובד בנפרד
- שם המעביד - שם העובד
- מספר מזהה של המעביד - מספר תעודת זהות
- כתובת דואר אלקטרוני - חודש העבודה בגינו הועברה ההפקדה
- פרטי איש קשר אצל המעביד - גובה השכר לפיו חושבו התשלומים*
- מספר ח.פ של החברה המנהלת עבורה 
  בוצעה ההפקדה (לנוחויותך: אקסלנס נשואה גמל
  בע"מ ח.פ 513026484)
- שיעור ההפקדה לגבי כל אחד מרכיבי חשבון קופת,
  הגמל (חלק עובד, מעביד ופיצויים)*
- מספר אישור מס הכנסה
  (לנוחיותך: גמל: 102, השתלמות:399)
- סכום ההפקדה לגבי כל אחד מרכיבי חשבון קופת
  הגמל (חלק עובד, מעביד ופיצויים)*
- אופן הפקדת התשלומים
  (העברה בנקאית/המחאה)
- הפקדות פטורות ואינן פטורות ממס (חלק עובד,
  מעביד ופיצויים)
- מועד הפקדת התשלומים
- סכום ההפקדה
      
* במקרים בהם קיימים רכיבי שכר בעלי שיעור הפרשה שונה, יש להעביר דיווח בנפרד בעבור כל אחד
  מרכיבי השכר.

באשר לתשלומים שהופקדו באמצעות העברה בנקאית/המחאה יוסיף המעביד את הנתונים הבאים:
  • פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים
  • מספר אסמכתא על ביצוע העברת התשלום/מספר המחאה

מעסיק יקר שים לב
,


בהתאם לסעיף 10 לתקנות, תשלומים לקופות גמל ישולמו כמוקדם בין 7 ימים מתשלום השכר ובין 15 ימים מתום החודש שבעדו המעביד משלם את השכר לעובד.        


יצירת קשר עם דסק מעסיקים
טלפון: 03-7530445
פקס:  03-7536650
דוא"ל: maasikim@xnes.co.il

שעות מענה טלפוני בדסק:
א-ה בין 09:00-15:00