בית השקעות אקסלנס
הדפסה

מידעון הפקדה למעסיקים

שיעורי הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות


בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), תשכ"ד 1964 שיעורי ההפקדה המותרים
לקופת גמל / קרן השתלמות הינם כדלקמן:

קופת גמל

 • עמית שכיר: הפרשות המעביד והעובד יעמדו על שיעור של עד 7.5% ו-7% בהתאמה מהשכר הקובע בחוק.
  במידה והפרשת המעביד אינה עולה על שיעור של 5% מהשכר הקובע, שיעור הפרשת העובד יהיה זהה לשיעור הפרשת המעביד.
  מעביד יפקיד באופן שוטף את כספי רכיב הפיצויים על שם העובד בהתאם לחובות הקבועות בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963 או לפי הסכם העבודה בינו לבין העובד ובלבד ששיעור כל הפקדה לא יעלה על 8.33% מהשכר הקובע.
 • עמית עצמאי: רשאי להפקד לקופת גמל לקצבה כל סכום בהתאם לרצונו וליכולתו.


קרן השתלמות

 • עמית שכיר: שיעור הפרשות המעביד לא יהיה גבוה מ 7.5% מהשכר הקובע, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעביד.
  תקרת ההפקדה החודשית המוטבת הינה 1,571.20 ש"ח.
 • עמית עצמאי: הפקדות במעמד עצמאי אינן מוגבלות בסכום. תקרת ההפקדה השנתית לצורכי מס הינה 18,240 ש"ח.

מועדי הפקדות לקופת גמל

בהתאם לסעיף 10 של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד - 2014, תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:
 • שבעה (7) ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • חמישה עשר (15) ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

איך לבצע את הפקדות הכספים?


הפקדה באמצעות העברה בנקאית:

בממשק המעסיקים לא בממשק המעסיקים
1. הפקדות לקופת גמל/קרן השתלמות יבוצעו לחשבונות המפורטים בנספח א' להלן. 1. הפקדות לקופת גמל/קרן השתלמות יבוצעו לחשבונות המפורטים בנספח א' להלן.
2. במידה וההפקדה מבוצעת לקרן השתלמות ולקופת גמל, יש לבצע 2 העברות שונות, אחת לקופת גמל ואחת לקרן השתלמות. 2. במידה וההפקדה מבוצעת לקרן השתלמות ולקופת גמל, יש לבצע 2 העברות שונות אחת לקופת גמל ואחת לקרן השתלמות. 
3. יש לדווח את מספר האסמכתא של ההעברה הבנקאית בקובץ הדיווח. 3. יש לשלוח לתיבת המייל Maasikim@xnes.co.il או לפקס 03-5480304 את המסמכים הבאים:
* אסמכתא בנקאית על ביצוע ההעברה הכוללת את פרטי החשבון אליו בוצעה ההעברה.
* דוח פיצול המפרט: שם עמית, ת.ז, מספר עמית, שכר מדווח, חודש השכר, חלק עובד, חלק מעביד, חלק פיצויים, סך הפקדה בפועל, שם מעביד + ח.פ

הפקדה באמצעות המחאה:

בממשק המעסיקים לא בממשק המעסיקים
1. במידה וההפקדה מבוצעת לקרן השתלמות ולקופת גמל, יש לשלוח 2 המחאות שונות, אחת לגמל ואחת להשתלמות.  1. במידה וההפקדה מבוצעת לקרן השתלמות ולקופת גמל, יש לשלוח 2 המחאות שונות, המחאה אחת לגמל ואחת להשתלמות.
2. לרשום את ההמחאה לפקודת "אקסלנס נשואה גמל בע"מ. 2. את ההמחאה יש לרשום לפקודת "אקסלנס נשואה גמל בע"מ.
3. יש לרשום את מספר ההמחאה כמספר אסמכתא בקובץ הדיווח. 3. יש לשלוח את ההמחאה למשרדי החברה: אקסלנס נשואה גמל "מחלקת גבייה", רחוב אפעל 25 פתח תקווה, מיקוד 4951125 בצירוף:
דוח פיצול בו יפורטי הפרטים הבאים: שם עמית, ת.ז, מספר עמית, שכר מדווח, חודש השכר, חלק עובד, חלק מעביד, חלק פיצויים, סך הפקדה בפועל, שם מעביד + ח.פ.

תקנות תשלומים חדשות שנכנסו לתוקפן בינואר 2016 מטילות על המעביד אחריות ישירה לתשלום ודיווח בגין הפקדת כספים לחיסכון הפנסיוני עבור העובדים. לפרטים נוספים לחץ כאן לאתר משרד האוצר  

לרשימת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אקסלנס לחץ כאן

יצירת קשר עם דסק מעסיקים
טלפון: 03-7530445
פקס:  03-7536650
דוא"ל: maasikim@xnes.co.il

שעות מענה טלפוני בדסק:
א-ה בין 09:00-15:00