בית השקעות אקסלנס
הדפסה
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
א
אג'יו
מתייחס למצב שבו ני"ע נסחר במחיר גבוה מערכו הנקוב. במסחר במניות הכוונה היא לפרמיה וכך גם באג"ח כאשר הריבית הנקובה באג"ח גבוהה מהריבית האפקטיבית בשוק.
אומגה
השינוי באחוזים בערך האופציה הנגרם משינוי של אחוז אחד במדד.
אופציה
חוזה בין קונה האופציה ומוכר האופציה (כותב האופציה) המאפשר לקונה לקבל זכות רכישה או מכירה של נכס הבסיס הקבוע בחוזה, במחיר ובזמן הקבועים מראש בחוזה.
אופציה בכסף
אופציה שמחיר המימוש שלה שווה למחיר נכס הבסיס בזמן נתון.
אופציה בתוך הכסף
אופציה שהערך הפנימי שלה חיובי. באופציית רכש מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון גבוה ממחיר המימוש שלו. באופציית מכר מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון נמוך ממחיר המימוש.
אופציה מחוץ לכסף
אופציה שהערך הפנימי שלה שווה לאפס. באופציית רכש מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון נמוך ממחיר המימוש. באופציית מכר מדובר במצב שבו מחיר נכס הבסיס בזמן נתון גבוה ממחיר המימוש.
אופציות
מכשירים פיננסים מתקדמים המיועדים לתת בטחונות (מעין רכישת בטוח), או להביא לרווחים ממונפים באחוזים גבוהים מאד. בישראל נהוגות אופציות על מדד המעו"ף ואופציות מט"ח. אופציות באסטרטגיות מובנות יכולות להביא לרווחים בביטחון מחד גיסא ומאידך רכישה לא זהירה ללא הגנות מתאימות עלולה להביא להפסדי הון ניכרים.

אופציות משמשות בין השאר למשקיעים כלי נוסף להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות בערך של המדד, בנוסף יכולים לשמש כתחליף להשקעה בנכס הבסיס.(או כהימור על כוון תזוזת המדד), יכולת לבצע הגנה על תיקי השקעות,לתכנן גבולות רווח ותשואה יחסית לסיכון מוגדר,לבנות תיק המניב רווח בכל מצב שוק(עולה,יורד,יציב).
אופציית מכר (put)
אופציה המקנה לבעליה את הזכות למכור את נכס הבסיס.
אופציית רכש (call)
אופציה המקנה לבעליה את הזכות לרכוש את נכס הבסיס.
איגרת חוב (Bond)
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים, התשלום מתחלק לקופון (ריבית) וקרן. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
איגרת חוב זבל (Junk Bond)
איגרת חוב אשר התשלומים על הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה אותה הינם בעלי רמת ודאות נמוכה ולפיכך התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים בה הינה גבוהה מאד.
איגרת חוב ממשלתית (Government Bond)
איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל באמצעות מכרזים. אגרות חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה (מט''ח, מדד או לא צמודה כלל) ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הן בעלות רמת הסיכון הנמוכה ביותר.
איגרת חוב קונצרנית (Corporate Bond)
איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.
איזון אקטוארי
לקרן פנסיה ישנן התחייבויות צבורות שהן הפנסיות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים בהתאם לדמי הגמולים ששולמו לקרן הפנסיה. כך נוצרים, למעשה, שני מרכיבים עיקריים במאזן הקרן - נכסים כנגד התחייבויות, כאשר הנכסים משמשים לכיסוי ההתחייבויות. במידה והנכסים עולים בערכם על ההתחייבויות אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. במידה וההתחייבויות עולות על שווי הנכסים אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. איזון אקטוארי בא להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודתיות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, או לחילופין כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות האקטואריות המוקדמות לבין הנתונים בפועל (לדוגמא, מספר נכים בפועל גדול ממספר הנכסים אשר נצפה לפי ההנחות האקטואריות).

אינפלציה (Inflation)
מצב בו מתרחשות עליות מחירים של מוצרים ושירותים. מצב הפוך ממצב של דיפלציה.
אירוע מזכה
אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
פנסיית זקנה - המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
פנסיית נכות - מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
פנסיית שאירים - במות המבוטח או הפנסיונר.

ארביטרז' (Arbitrage)
רווח ודאי ללא סיכון הנוצר כתוצאה מקניית נכס במחיר נמוך ומכירתו במחיר גבוה יותר בשווקים שונים, זאת כל עוד פער המחירים גבוה מההוצאות על פעולות הקניה והמכירה.